அம்பேத்கர் என்ன படித்தார் என்று யாருக்காவது தெரியுமா ?

0 230

Have you seen any person in world with such bio-data?

(1891-1956)

 

B.A., M.A., M.Sc., D.Sc., Ph.D., L.L.D.,

D.Litt., Barrister-at-La w.

B.A.(Bombay University)

Bachelor of Arts,

MA.(Columbia university) Master

Of Arts,

M.Sc.( London School of

Economics) Master Of Science,

Ph.D. (Columbia University)

Doctor of philosophy ,

D.Sc.( London School of Economics) Doctor of Science

L.L.D.(Columbia University)

Doctor of Laws ,

D.Litt.( Osmania University)

Doctor of Literature,

Barrister-at-La  (Gray’s Inn, London) law

qualification for a lawyer in royal court of England.

Elementary Education, 1902 Satara,

Maharashtra Matriculation, 1907,

Elphinstone High School, Bombay Persian etc.,

Inter 1909,Elphinston e College,

Bombay Persian and English

B.A, 1912 Jan, Elphinstone

College,

Bombay,

University of Bombay,

Economics & Political Science

M.A 2-6-1915 Faculty of Political Science,

Columbia University, New York,

Main- Economics Ancillaries-Soc iology,

History Philosophy,

Anthropology,

Politics

Ph.D 1917 Faculty of Political Science,

Columbia University, New York,

The National Divident of India – A Historical and Analytical Study’

M.Sc 1921 June London School of Economics, London ‘Provincial

Decentralizatio n of Imperial

Finance in British India’

Barrister-at- Law 30-9-1920

Gray’s Inn,

London Law

D.Sc 1923 Nov London School,

of Economics, London ‘The

Problem of the Rupee – Its origin and it’s,

solution’ was accepted for the degree of D.Sc. (Economics).

L.L.D (Honoris Causa) 5-6-1952

Columbia

University, New York For HIS

achievements,

Leadership and authoring the constitution of India

D.Litt (Honoris Causa)

12-1-1953 Osmania

University, Hyderabad For HIS

achievements,

Leadership and writing the

constitution of

 

India!

 

Name:

Dr. B. R. Ambedkar

Leave A Reply

Your email address will not be published.