Browsing Tag

விஜய் அரசியல் செய்திகள்

திரை வேறு ; தரை வேறு ! செய்தது, செய்திருக்க கூடாதது ? விஜய் அரசியல் !

திரை வேறு ; தரை வேறு ! செய்தது, செய்திருக்க கூடாதது? செய்தது । 'பிறப்பொக்கும்' என்ற குறளினை முன்னிலைப் படுத்தியிருப்பதும்; தனது அரசியல் சாதி- மத வேறுபாடுகளுக்கு எதிராக இருக்கும் என அறிவித்திருப்பதும். மதிப்பு உச்சத்திலுள்ள…