குடிநீர் நோ… கழிப்பிட வசதி நோ…. செத்து பிழைக்கும் லிப்ட் பயணம் !

பரிதாப நிலையில் லால்குடி நீதிமன்றம்

0

குடிநீர் நோ… கழிப்பிட வசதி நோ…. செத்து பிழைக்கும் லிப்ட் பயணம் !

பரிதாப நிலையில் லால்குடி நீதிமன்றம்

அங்குசம் இதழில்… வெளியானது..

 

 

லால்குடி நீதிமன்றம் !
லால்குடி நீதிமன்றம் !

அங்குசம் இதழ் உங்கள் இல்லம் தேடிவர..

Leave A Reply

Your email address will not be published.